Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Versie geldig vanaf 28 december 2014

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Aanbiedingen
Artikel 18 – Conformiteit en garantie
Artikel 19 – De levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Gegevensbeheer
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Geschillen

Hoofdstuk 2: Aanvullende Voorwaarden Cursus

Artikel 1 – Betaling met giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden
Artikel 2 – Annuleren
Artikel 3 – Verzuim
Artikel 4 – Materialen
Artikel 5 – Locatie

Hoofdstuk 3: Aanvullende Voorwaarden Individuele Workshop

Artikel 1 – Betaling met giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden
Artikel 2 – Annuleren
Artikel 3 – Materialen
Artikel 4 – Locatie

Hoofdstuk 4: Aanvullende Voorwaarden Groepsworkshop

Artikel 1 – Contactpersoon en aantal deelnemers
Artikel 2 – Annulering
Artikel 3 – Aanvang, einde en tijdsduur groepsworkshop
Artikel 4 – Materialen
Artikel 5 – Locatie

Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de rechtspersoon of persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat met Limited Edition;
 2. Limited Edition: de eenmanszaak Limited Edition, gevestigd te Den Haag;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Limited Edition in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Limited Edition georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Limited Edition gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Cursus: door Limited Edition aangeboden cursus voor individuele klanten bestaande uit meerdere bijeenkomsten;
 8. Individuele workshop: door Limited Edition aangeboden workshop voor individuele klanten bestaande uit 1 bijeenkomst;
 9. Groepsworkshop: door Limited Edition aangeboden workshop voor meerdere klanten bestaande uit 1 bijeenkomst;
 10. Contactpersoon: klant die een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat met Limited Edition inzake een groepsworkshop;
 11. Deelnemer: door contactpersoon aangewezen deelnemers aan de groepsworkshop;
 12. Giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden: door Limited Edition onder voorwaarden geaccepteerd betaalmiddel;
 13. Cursuslocatie: door Limited Edition beschikbaar gestelde locatie waar de cursus plaatsvindt;
 14. Workshoplocatie: door Limited Edition beschikbaar gestelde locatie waar de workshop plaatsvindt;
 15. Externe locatie: door contactpersoon beschikbaar gestelde locatie waar de workshop plaatsvindt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Limited Edition
Adres: Aucubastraat 2, 2565 XE  Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 753 36 14
e-mailadres: info@cursussieraden.nl
KvK-nummer: 61 65 28 30
Btw-identificatienummer: NL 001620409 B51

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Limited Edition en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Limited Edition en klant. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Limited Edition. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling of door het akkoord gaan met een aangeboden offerte geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Limited Edition behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Limited Edition zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Limited Edition erkend.
 7. Limited Edition garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Limited Edition gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Limited Edition onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Limited Edition is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Limited Edition passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Limited Edition voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Limited Edition daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Limited Edition kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Limited Edition op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, met uitzondering van het deel van de site dat betrekking heeft op de bedrijfsworkshops.
 4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Limited Edition zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Limited Edition slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Limited Edition gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Limited Edition kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Limited Edition staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Limited Edition, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de Limited Edition kan doen gelden.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Limited Edition) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden aan Limited Edition. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Limited Edition schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door Limited Edition gegrond worden bevonden, zal Limited Edition naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Limited Edition en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Limited Edition) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Limited Edition gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Limited Edition voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. Limited Edition is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 6. Deze garantie geldt niet indien:
  • de afnemer jegens Limited Edition in gebreke is;
  • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Limited Edition en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 – De levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Limited Edition zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Limited Edition kenbaar heeft gemaakt.
 4. Limited Edition zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Limited Edition het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Limited Edition zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Limited Edition.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Limited Edition tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Limited Edition bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Aan de leveringsplicht van Limited Edition zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Limited Edition geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 9. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – De betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na levering.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Limited Edition te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Limited Edition behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Limited Edition, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Limited Edition ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Limited Edition binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Limited Edition, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Limited Edition. Limited Edition houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 2. Limited Edition respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Limited Edition is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Limited Edition alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, onvoldoende aanmeldingen voor een cursus of individuele workshop, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Limited Edition behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Limited Edition gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Limited Edition bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Limited Edition en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 2: Aanvullende Voorwaarden Cursus

Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien een cursus door de klant wordt afgenomen. Voor zover bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden afwijken van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden leidend.

Artikel 1 – Betaling met giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden

 1. Klant kan een cursus desgewenst (deels) betalen met een door Limited Edition geaccepteerde giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • De giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden is geldig;
  • De geldigheid van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden is voor Limited Edition verifieerbaar;
  • Limited Edition heeft aangegeven dat de betreffende giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden wordt geaccepteerd voor de betreffende aankoop.
 2. Indien de waarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon lager is dan de totaal verschuldigde betaling dient klant het resterende bedrag op de door Limited Edition aangegeven wijze te voldoen.
 3. Indien de waarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon hoger is dan de totaal verschuldigde betaling kan klant de restwaarde tijdens of direct na afloop van de cursus gebruiken voor de aankoop van materialen. Limited Edition zal klant voor aanvang van de cursus informeren over de restwaarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon.
 4. Een eventuele restwaarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon zal nimmer leiden tot uitbetaling hiervan aan de klant.

Artikel 2 – Annuleren

 1. Klant kan een cursus tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering door klant tot 2 weken voor aanvang van de cursus brengt Limited Edition € 15,- in rekening als vergoeding van de reeds gemaakte kosten.
 3. Bij annulering door klant tot 48 uur voor aanvang van de cursus brengt Limited Edition 50% van het lesgeld in rekening als vergoeding van de reeds gemaakte kosten.
 4. Bij annulering door klant minder dan 48 uur voor aanvang van de cursus of indien de cursus reeds is aangevangen is klant het volledige lesgeld verschuldigd.
 5. Indien klant een cursus wenst te annuleren dient dit schriftelijk of per e-mail aan Limited Edition kenbaar te worden gemaakt.
 6. Als moment van annuleren geldt het moment dat de annulering door Limited Edition is ontvangen.
 7. In uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van Limited Edition, kan Limited Edition aan klant een andere regeling voorstellen. Indien klant de regeling uit de vorige zin niet wenst te accepteren vervalt dit voorstel en zijn de hierboven in dit artikel genoemde regels van toepassing.

Artikel 3 – Verzuim

 1. Indien klant een les verzuimt (door bijvoorbeeld ziekte) dient klant dit uiterlijk 12 uur voor aanvang van de desbetreffende les aan Limited Edition te melden.
 2. Klant dient verzuim telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan Limited Edition kenbaar te maken.
 3. Als moment van melden geldt het moment dat de verzuimmelding door Limited Edition is ontvangen.
 4. Indien klant het verzuim correct en tijdig aan Limited Edition heeft gemeld kan klant per cursus maximaal 1 les op een ander moment inhalen. Limited Edition zal klant in dat geval per e-mail 2 maal een datum en tijdstip voorstellen waarop klant de les kan inhalen. Indien klant beide voorstellen afwijst of niet binnen de in de e-mail gestelde termijn reageert, vervalt het recht om de les in te halen.
 5. In uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van Limited Edition, kan Limited Edition aan klant een andere regeling voorstellen. Indien klant de regeling uit de vorige zin niet wenst te accepteren vervalt dit voorstel en zijn de hierboven in dit artikel genoemde regels van toepassing.

Artikel 4 – Materialen

 1. De prijs van een cursus is inclusief gebruik van basismaterialen voor de in de cursus behandelde techniek(en). Per les is bepaald welke materialen ter beschikking worden gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van normaal materiaalverbruik, zulks ter beoordeling van Limited Edition.
 2. De klant kan tijdens de cursus gebruik maken van ter beschikking gesteld oefenmateriaal. Dit oefenmateriaal blijft eigendom van Limited Edition.
 3. De overige (niet inbegrepen) gebruikte materialen dienen direct na afloop van iedere les te worden betaald.
 4. Het gebruik van eigen materialen is uitsluitend toegestaan indien hiervoor vooraf per e-mail of schriftelijk toestemming is verleend door Limited Edition.

Artikel 5 – Locatie

 1. De cursuslocatie is Aucubastraat 2 te Den Haag, tenzij anders is overeengekomen tussen Limited Edition en klant.

Hoofdstuk 3: Aanvullende Voorwaarden Individuele Workshop

Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien een individuele workshop door de klant wordt afgenomen. Voor zover bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden afwijken van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden leidend.

Artikel 1 – Betaling met giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden

 1. Klant kan een workshop desgewenst (deels) betalen met een door Limited Edition geaccepteerde giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • De giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden is geldig;
  • De geldigheid van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden is voor Limited Edition verifieerbaar;
  • Limited Edition heeft aangegeven dat de betreffende giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden wordt geaccepteerd voor de betreffende aankoop.
 2. Indien de waarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon lager is dan de totaal verschuldigde betaling dient klant het resterende bedrag op de door Limited Edition aangegeven wijze te voldoen.
 3. Indien de waarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon hoger is dan de totaal verschuldigde betaling kan klant de restwaarde tijdens of direct na afloop van de workshop gebruiken voor de aankoop van materialen. Limited Edition zal klant voor aanvang van de workshop informeren over de restwaarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon.
 4. Een eventuele restwaarde van de giftcard, tegoedbon of cadeaubon zal nimmer leiden tot uitbetaling hiervan aan de klant.

Artikel 2 – Annuleren

 1. Klant kan een individuele workshop tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering door klant tot 2 weken voor aanvang van de individuele workshop brengt Limited Edition € 5,- in rekening als vergoeding van de reeds gemaakte kosten.
 3. Bij annulering door klant tot 48 uur voor aanvang van de individuele workshop brengt Limited Edition 50% van het lesgeld in rekening als vergoeding van de reeds gemaakte kosten.
 4. Bij annulering door klant minder dan 48 uur voor aanvang van de individuele workshop of indien de individuele workshop reeds is aangevangen is klant het volledige lesgeld verschuldigd.
 5. In afwijking van bovenstaande is annuleren niet mogelijk indien klant betaalt met een giftcard, tegoedbon of cadeaubon van derden welke reeds door Limited Edition is geïncasseerd.
 6. Indien klant een individuele workshop wenst te annuleren dient dit schriftelijk of per e-mail aan Limited Edition kenbaar te worden gemaakt.
 7. Als moment van annuleren geldt het moment dat de annulering door Limited Edition is ontvangen.
 8. In situaties als bedoeld in lid 5 en in uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van Limited Edition, kan Limited Edition aan klant een andere regeling voorstellen. Indien klant de regeling uit de vorige zin niet wenst te accepteren vervalt dit voorstel en zijn de hierboven in dit artikel genoemde regels van toepassing.

Artikel 3 – Materialen

 1. De prijs van een individuele workshop is inclusief gebruik van basismaterialen voor de in de individuele workshop behandelde techniek(en). Per individuele workshop is bepaald welke materialen ter beschikking worden gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van normaal materiaalverbruik, zulks ter beoordeling van Limited Edition.
 2. De klant kan tijdens de individuele workshop gebruik maken van ter beschikking gesteld oefenmateriaal. Dit oefenmateriaal blijft eigendom van Limited Edition.
 3. De overige (niet inbegrepen) gebruikte materialen dienen direct na afloop van de individuele workshop te worden betaald.
 4. Het gebruik van eigen materialen is uitsluitend toegestaan indien hiervoor vooraf per e-mail of schriftelijk toestemming is verleend door Limited Edition.

Artikel 4 – Locatie

 1. De workshoplocatie is Aucubastraat 2 te Den Haag, tenzij anders is overeengekomen tussen Limited Edition en klant.

Hoofdstuk 4: Aanvullende Voorwaarden Groepsworkshop

Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien een groepsworkshop door de klant wordt afgenomen. Voor zover bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden afwijken van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden leidend.

Artikel 1 – Contactpersoon en aantal deelnemers

 1. Contactpersoon betaalt het lesgeld voor het vooraf overeengekomen aantal deelnemers aan de groepsworkshop, de door deelnemers gebruikte niet inbegrepen materialen en de eventuele overige kosten.
 2. Het minimale aantal deelnemers aan een groepsworkshop op de workshoplocatie is 6. Indien contactpersoon een groepsworkshop afneemt voor minder dan 6 personen wordt het lesgeld voor 6 personen in rekening gebracht.
 3. Het minimale aantal deelnemers aan een groepsworkshop op een externe locatie is 10. Indien contactpersoon een groepsworkshop afneemt voor minder dan 10 personen wordt het lesgeld voor 10 personen in rekening gebracht.
 4. Indien het aantal deelnemers minder is dan vooraf overeengekomen is contactpersoon gehouden  het lesgeld voor het overeengekomen aantal deelnemers te betalen.
 5. Betaling vindt plaats uiterlijk direct na afloop van de workshop, tenzij vooraf anders met Limited Edition is overeengekomen.
 6. Contactpersoon is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie met betrekking tot de groepsworkshop aan de deelnemers.
 7. Contactpersoon kan het aantal deelnemers aan de groepsworkshop tot 1 week voor aanvang van de workshop kosteloos verlagen tot minimaal 6 deelnemers bij een workshop op de workshoplocatie of tot minimaal 10 deelnemers bij een workshop op een externe locatie.
 8. Indien contactpersoon het aantal deelnemers wenst te verlagen dient dit schriftelijk of per e-mail aan Limited Edition kenbaar te worden gemaakt.
 9. Als moment van verlagen geldt het moment dat de wijziging door Limited Edition is ontvangen.
 10. Contactpersoon kan tot 24 uur voor aanvang van de workshop het aantal deelnemers verhogen. De verhoging van het aantal deelnemers is uitsluitend een feit indien Limited Edition per e-mail aan contactpersoon heeft bevestigd dat Limited Edition over voldoende capaciteit beschikt om de uitbreiding van het aantal deelnemers te faciliteren.
 11. Indien contactpersoon het aantal deelnemers wenst te verhogen dient dit telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan Limited Edition kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 2 – Annulering

 1. Contactpersoon kan een groepworkshop tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering door contactpersoon tot twee weken voor aanvang van de groepworkshop brengt Limited Edition het volgende in rekening als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten:
  • Indien er sprake is van een offerte waarin basiskosten zijn opgenomen: 50% van de basiskosten genoemd in de offerte.
  • In alle andere siutaties: € 5,- per deelnemer (op basis van het mnimale aantal deelnemers dat is overeengekomen).
 3. Bij annulering door contactpersoon tot 48 uur voor aanvang van de groepworkshop brengt Limited Edition het volgende in rekening als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten:
  • Indien er sprake is van een offerte waarin basiskosten zijn opgenomen: 75% van de basiskosten genoemd in de offerte.
  • In alle andere siutaties: € 10,- per deelnemer (op basis van het mnimale aantal deelnemers dat is overeengekomen).
 4. Bij annulering door contactpersoon minder dan 48 uur voor aanvang van de groepworkshop brengt Limited Edition het volgende in rekening als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten:
  • Indien er sprake is van een offerte waarin basiskosten zijn opgenomen: de basiskosten genoemd in de offerte.
  • In alle andere siutaties: € 15,- per deelnemer (op basis van het mnimale aantal deelnemers dat is overeengekomen).
 5. Indien contactpersoon een groepsworkshop wenst te annuleren dient dit schriftelijk of per e-mail aan Limited Edition kenbaar te worden gemaakt.
 6. Als moment van annuleren geldt het moment dat de annulering door Limited Edition is ontvangen.
 7. In situaties als bedoeld in lid 5 en in uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van Limited Edition, kan Limited Edition aan contactpersoon een andere regeling voorstellen. Indien contactpersoon de regeling uit de vorige zin niet wenst te accepteren vervalt dit voorstel en zijn de hierboven in dit artikel genoemde regels van toepassing.

Artikel 3 – Aanvang, einde en tijdsduur groepsworkshop

 1. Limited Edition garandeert dat de deelnemers de overeengekomen groepsworkshop kunnen doorlopen binnen de met contactpersoon overeengekomen tijdsduur van de groepsworkshop, mits deelnemers in bezit zijn van de minimaal benodigde basisvaardigheden voor het volgen van de groepsworkshop. Zulks ter beoordeling van Limited Edition.
 2. De groepsworkshop vangt aan en eindigt op de door Limited Edition en contactpersoon overeengekomen datum en tijdstippen.
 3. Indien één of meerdere deelnemers niet tijdig aanwezig zijn heeft dit geen gevolgen voor het tijdstip van aanvang of einde van de groepsworkshop.
 4. Indien contactpersoon dit wenst en indien Limited Edition de benodigde tijd en middelen kan leveren is het mogelijk de duur van de workshop tegen betaling te verlengen. Het tarief voor verlenging bedraagt:
  • bij minder dan 10 deelnemers € 30,- per half uur of een deel van een half uur.
  • bij 10 tot 30 deelnemers € 60,- per half uur of een deel van een half uur.
  • bij 30 of meer deelnemers € 100,- per half uur of een deel van een half uur.

Artikel 4 – Materialen

 1. De prijs van een groepsworkshop op de workshoplocatie is inclusief gebruik van basismaterialen door de deelnemers voor de in de groepsworkshop behandelde techniek(en). Per groepsworkshop is bepaald welke materialen ter beschikking worden gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van normaal materiaalverbruik, zulks ter beoordeling van Limited Edition.
 2. De prijs van een groepsworkshop op een externe locatie is inclusief gebruik van alle materialen door de deelnemers voor de in de groepsworkshop behandelde techniek(en). Per groepsworkshop is bepaald welke materialen ter beschikking worden gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van normaal materiaalverbruik, zulks ter beoordeling van Limited Edition.
 3. De deelnemer kan tijdens de groepworkshop gebruik maken van ter beschikking gesteld oefenmateriaal. Dit oefenmateriaal blijft eigendom van Limited Edition.
 4. De overige (niet inbegrepen) gebruikte materialen bij een groepsworkshop op de workshoplocatie dienen na direct afloop van de groepsworkshop te worden betaald door de contactpersoon.
 5. Het gebruik van eigen materialen is uitsluitend toegestaan indien hiervoor vooraf per e-mail of schriftelijk toestemming is verleend door Limited Edition.

Artikel 5 – Locatie

 1. De workshoplocatie is Aucubastraat 2 te Den Haag, tenzij anders is overeengekomen tussen Limited Edition en contactpersoon.
 2. Indien de groepsworkshop plaatsvindt op een externe locatie kan Limited Edition aanvullende kosten in rekening brengen (bijvoorbeeld reiskosten). Contactpersoon wordt hierover vooraf door Limited Edition geïnformeerd.
 3. Indien de groepsworkshop plaatsvindt op een externe locatie is contactpersoon verantwoordelijk voor het leveren van de noodzakelijke voorzieningen. Contactpersoon kan desgewenst een opgave van Limited Edition krijgen van de minimale vereisten waar de externe locatie aan moet voldoen.